Breaking News

ມູນຄ່າການຄ້າຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 7 ປີ 2022 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 968 ລ້ານໂດລາ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 114 ລ້ານໂດລາ

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 07 ປີ 2022 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 968 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 427 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ມີປະມານ 541 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 114 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ.

ສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກ ປະກອບມີ: ເຈ້ຍ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ, ຄຳປະສົມ, ຄຳແທ່ງ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ, ແຮ່ທອງ, ຢາງພາລາ, ແຮ່ເຫຼັກ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງດື່ມ (ນໍ້າ, ນໍ້າອັດລົມ,ຊູກໍາລັງ…), ນໍ້າຕານ, ເກີບ…; ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫຼັກ ປະກອບມີ: ນ້ຳມັນກາຊວນ, ອຸປະກອນກົນຈັກ (ນອກຈາກເຄື່ອງກົນຈັກພາຫະນະ),

ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ, ພາຫະນະທາງບົກ (ນອກຈາກລົດຈັກ, ລົດໄຖ), ເຄື່ອງດື່ມ (ນໍ້າ, ນໍ້າອັດລົມ, ຊູກໍາລັງ…), ນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ແອັດຊັງພິເສດ, ເຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ, ເຫຼັກກ້າ, ສັດທີ່ມີຊີວິດ, ສາຍໄຟຟ້າ, ເຄເບີ້ລ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍພລາສະຕິກ.

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 07 ປີ 2022 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 968 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 427 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ມີປະມານ 541 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 114 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ.

ໝວດສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກ

ສິນຄ້າສົ່ງອອກທັງໝົດ ສະເລ່ຍປະມານ 427 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກ 10 ອັນດັບ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ໄດ້ແກ່: ເຈ້ຍ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ ມີມູນຄ່າປະມານ 54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຄຳປະສົມ, ຄຳແທ່ງ ປະມານ 44 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,

ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ປະມານ 34 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແຮ່ທອງ ປະມານ 34 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຢາງພາລາ ປະມານ 29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແຮ່ເຫຼັກ ປະມານ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ປະມານ 22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ​

ເຄື່ອງ​ດື່ມ (ນໍ້າ, ນໍ້າອັດລົມ, ຊູກໍາລັງ…) ປະມານ 19 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນໍ້າຕານ ປະມານ 17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເກີບປະມານ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໝວດສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫຼັກ

ສິນຄ້ານຳເຂົ້າທັງໝົດ ສະເລ່ຍປະມານ 541 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຫຼັກ 10 ອັນດັບ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ໄດ້ແກ່:

ນ້ຳມັນກາຊວນ ມີມູນຄ່າປະມານ 79 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອຸປະກອນກົນຈັກ (ນອກຈາກເຄື່ອງກົນຈັກພາຫະນະ) ປະມານ 56 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ປະມານ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ພາຫະນະທາງບົກ (ນອກຈາກລົດຈັກ, ລົດໄຖ) ປະມານ 34 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ (ນໍ້າ, ນໍ້າອັດລົມ, ຊູກໍາລັງ…) ປະມານ 22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ແອັດຊັງພິເສດ ປະມານ 22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ, ເຫຼັກກ້າ ປະມານ 21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສັດທີ່ມີຊີວິດ ປະມານ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສາຍໄຟຟ້າ, ເຄເບີ້ລ ປະມານ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍພລາສະຕິກ ປະມານ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

05 ປະເທດ ສົ່ງອອກຫຼັກ ຂອງ ສປປ ລາວ

ບັນດາປະເທດ ທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫຼັກ 05 ອັນດັບ ໄດ້ແກ່: ຈີນ ມູນຄ່າປະມານ 162 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 105 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄທ 47 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອົດສະຕາລີ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສິງກະໂປ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

05 ປະເທດ ນໍາເຂົ້າຫຼັກ ຂອງ ສປປ ລາວ

ບັນດາປະເທດ ທີ່ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົ້າຫຼັກ 05 ອັນດັບ ໄດ້ແກ່: ໄທ ມີມູນຄ່າປະມານ 264 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 142 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 34 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ.ອາເມລິກາ 31 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 07 ປີ 2022 ແມ່ນຍັງບໍ່ກວມເອົາມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ.

ສໍາລັບມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ພວກເຮົາຈະເອົາລົງພາຍຫຼັງທີ່ເກັບກໍາຕົວເລກສະຖິຕິໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນແລ້ວ.

ທີ່ມາ

Check Also

ພົບ ຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ຖືກໄຟຟ້າຊັອດ ໃນຂະນະເຮັດຂົວຂ້າມນໍ້າມ່າ ເມືອງແອດ ແຂວງຫົວພັນ ແລ້ວ​

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022 ຜ່ານມານີ້ ເກີດເຫດໄຟຟ້າຊັອດຊ່າງໄຟຟ້າ ທີມງານກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າມ່າ ບ້ານຊຽງຄູນ ເມືອງແອດ ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຊາຕາກຳ ຫລາຍພາກສ່ວນໄດ້ມີການຄົ້ນຫາ ແຕ່ບໍ່ພົບ. ຫລ້າສຸດ ຫ້ອງການ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.